Ochrona danych

Korzystając ze strony oraz ze sklepu online www.balmtattoo.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności znajdujące się poniżej. Jeżeli nie zgadzasz się z nimi, prosimy o niekorzystanie ze strony oraz ze sklepu online www.balmtattoo.pl

Właściciel strony www.balmtattoo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta sklepów online na www.balmtattoo.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się poniżej.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: właściciel strony www.balmtattoo.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów swojego serwisu.

Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze strony www.balmtattoo.pl oraz ze sklepu online na www.balmtattoo.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

Przetwarzane zgodnie z prawem,

Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest chęć zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Administratorem (zwana dalej: „Umową”) lub realizacja umowy zawartej poprzez akceptację przez Ciebie Regulaminu i uiszczeniu płatności, które umożliwiają Ci zakup produktów. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli wyrażasz zainteresowanie zakupem produktów lub zainteresowanie otrzymaniem oferty.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówień produktów. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi złożenie zamówienia na produkty dostępne w sklepie online na www.balmtattoo.pl. Właściciel strony www.balmtattoo.pl zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osób które zapisały koszyk lub złożyły zamówienie.

Administrator danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Skwara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Skwara Balm Tattoo Polska, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Ul. Legionów Polskich 9/30, 43-100  Tychy  (zwany dalej „Administratorem”).

Kontakt z administratorem.

Z Administratorem możesz skontaktować się z pisząc na adres: kontakt@balmtattoo.pl

Możesz zmienić, skasować lub zobaczyć swoje dane po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce http://balmtattoo.pl/moje-konto/

Zamawianie produktów

Zamawianie produktów oferowanych w sklepach online na www.balmtattoo.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:

a) imię i nazwisko, nazwa firmy

b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto)

c) numer telefonu,

d) adres e-mail

e) numer NIP (w wypadku klientów biznesowych)

Administrator przekaże Twoje dane jedynie następującym odbiorcom:

W przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym w celu przesłania paczki z zamówionymi produktami Administrator udostępni twoje dane adresowe podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie.

Masz pełne prawo do:

Dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,

Prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,

Usunięcia swoich danych osobowych,

Przenoszenia danyche)ograniczenia przetwarzania,

Wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych

W przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Administratorem.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Dane dotyczące płatności

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje serwis Stripe.com. Serwis Stripe.com jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze Stripe.com znajdują się na bezpiecznym serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami. Właściciel strony www.balmtattoo.pl nie ma dostępu do tych danych.

Niezapowiedziane Wiadomości

Właściciel strony www.balmtattoo.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości właściciel strony www.balmtattoo.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Niektóre obszary strony www.balmtattoo.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: kontakt@balmtattoo.pl